Alamin ang kaibahan ng dating abakada

Rated 3.96/5 based on 701 customer reviews

n Alululan sa AKLAT NA ITO: ksionario tig Wikaug Kastila na isaisang ipinaliwanag at binigyai:g kahulugan sa Tagalog.

lto ang langtng Diksionariong Kas* tlla-Tagalog na mayroong 20,000 pangungusap na kastilh at may mahigit na 100,000 kahutugan sa tagalog, kaya't ito ang akiat im siyang lalong ganap sa darni ng mga salitang kastila, siya'ng lalong sa inga bagong salitang tagaiog, at siyang lalong wasto an-j % kayarian sa tanang lumabas na may ganito ring uri.

Talumpattng rnaikli; salita; saysay sa niga nasasakupan.

alamin ang kaibahan ng dating abakada-81

alamin ang kaibahan ng dating abakada-81

alamin ang kaibahan ng dating abakada-15

jj Pagsaliwin; pagba- gayin ang mga kasangkapan sa pagtugtog. Nasain; pitahin ang anomang bagay sa sariling kaibigan. Pagbati; pag- babala; pagbabalita; paghula sa mangyayari. Kapangkat 6 kapanalig ng pa'mahalaang ang naghahari ay iisa katao. Patawarin; pa- layain; kalagan sa sala 6 kapa- rusahan.

Leave a Reply